începutul secolului XX

Iuliu Valaori, nr. 1

Iuliu Valaori, nr. 1

STIL ARHITECTURAL:ecletic

PERIOADA:începutul secolului XX

GRAD DE PROTECTIE:fără grad de protecție

ARHITECT:necunoscut

ADRESA:str. Iuliu Valaori, nr.1

Wednesday, August 17th, 2011 | Category: eclectic, fără grad de protecție, începutul secolului XX

Ion Pușcariu, nr. 11

Ion  Pușcariu, nr. 11

STIL ARHITECTURAL:neoromânesc

PERIOADA:începutul secolului XX

GRAD DE PROTECTIE:fără grad de protecție

ARHITECT:necunoscut

ADRESA:str. Ion Pușcariu, nr. 11

Wednesday, August 17th, 2011 | Category: fără grad de protecție, începutul secolului XX

Ioan Vodă Caragea, nr. 26

Ioan Vodă Caragea, nr. 26

STIL ARHITECTURAL:neoromânesc

PERIOADA:începutul secolului XX

GRAD DE PROTECTIE:zonă protejată

ARHITECT:necunoscut

ADRESA:str. Ioan Vodă Caragea, nr. 26

Tuesday, August 16th, 2011 | Category: neoromânesc, zonă protejată, începutul secolului XX

Ion Cantacuzino, nr. 8

Ion Cantacuzino, nr. 8

STIL ARHITECTURAL:neoromânesc

PERIOADA:începutul secolului XX

GRAD DE PROTECTIE:zonă protejată

ARHITECT:necunoscut

ADRESA:str. Ion Cantacuzino, nr. 8

Tuesday, August 16th, 2011 | Category: neoromânesc, zonă protejată, începutul secolului XX

Herăstrău, nr. 10

Herăstrău, nr. 10

STIL ARHITECTURAL:influențe mediteraneene

PERIOADA:începutul secolului XX

GRAD DE PROTECTIE:zonă protejată

ARHITECT:necunoscut

ADRESA:str. Herăstrău, nr. 10

Tuesday, August 16th, 2011 | Category: influențe mediteraneene, zonă protejată, începutul secolului XX

Herăstrău, nr. 7

Herăstrău, nr. 7

STIL ARHITECTURAL:neoromânesc

PERIOADA:începutul secolului XX

GRAD DE PROTECTIE:zonă protejată

ARHITECT:necunoscut

ADRESA:str. Herăstrău, nr. 7

Tuesday, August 16th, 2011 | Category: neoromânesc, zonă protejată, începutul secolului XX

Gheorghe Moceanu, nr. 9

Gheorghe Moceanu, nr. 9

STIL ARHITECTURAL:influențe mediteraneene

PERIOADA:începutul secolului XX

GRAD DE PROTECTIE:zonă protejată

ARHITECT:necunoscut

ADRESA:str. Gheorghe Moceanu, nr. 9

Tuesday, August 16th, 2011 | Category: influențe mediteraneene, zonă protejată, începutul secolului XX

Frumoasă, nr. 31

Frumoasă, nr. 31

STIL ARHITECTURAL:eclectic-neoromânesc

PERIOADA:începutul secolului XX

GRAD DE PROTECTIE:zonă protejată

ARHITECT:necunoscut

ADRESA:str. Frumoasă, nr. 31

Tuesday, August 16th, 2011 | Category: eclectic-neoromânesc, zonă protejată, începutul secolului XX

Frumoasă, nr. 19

Frumoasă, nr. 19

STIL ARHITECTURAL:eclectic

PERIOADA:începutul secolului XX - 1910

GRAD DE PROTECTIE:monument clasa B

ARHITECT:necunoscut

ADRESA:str. Frumoasă, nr. 19

Tuesday, August 16th, 2011 | Category: eclectic, monument de clasă B, începutul secolului XX

Eugen Iosif, nr. 1

Eugen Iosif, nr. 1

STIL ARHITECTURAL:neoromânesc

PERIOADA:începutul secolului XX

GRAD DE PROTECTIE:zonă protejată

ARHITECT:necunoscut

ADRESA:str. Eugen Iosif, nr. 1

Tuesday, August 16th, 2011 | Category: neoromânesc, zonă protejată, începutul secolului XX

Pagina 3 din 6«12345»...Last »